БЕЗПЛАТНА доставка при поръчка над 59.99лв и до 10кг

Правила за провеждане на игра „РОЖДЕН ДЕН на www.sladkoe.bg “

Играта Приключи! Честито на победителите!

Ще се свържем по телефон и имейл с десетимата победители, за да потвърдим адрес и контакти.

Ето списък с победителите:

Играта се провежда, оповестява и популяризира чрез Facebook (Фейсбук) страницата на „Захарни заводи“АД – https://www.facebook.com/ZaharniZavodiBG и онлайн магазина www.sladkoe.bg. Играта е организирана от “Захарни заводи” АД, ЕИК: 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. „Свети княз Борис I“ № 29, по-долу наричан за краткост „Организатор“. Организаторът осъществява играта със съдействието на  БРАНДЛИ КОЛЕКТИВ ООД, ЕИК: 206206347 със седалище и адрес на управление: България, гр. София, р-н Витоша, ул. Борис Арсов, 7, вх. Б, ет. партер по-долу наричан за краткост „Изпълнител“.

На страницата на онлайн магазина си Организаторът публикува информация за предоставената възможност клиентите спазили изискването за минимална покупка да получат награда, като данните им бъдат използвани за целите на организиране на настоящата игра „РОЖДЕН ДЕН на www.sladkoe.bg“. Информация за правата на субектите и упражняването им е посочена глава IV. ЛИЧНИ ДАННИ от настоящите правила.

Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта в описанието на публикацията по повод играта на Интернет адрес: https://www.facebook.com/ZaharniZavodiBG

I. МЕХАНИЗЪМ

 1. Всяко лице (потребител), което закупи продукти от сайта на www.sladkoe.bg в периода от 04.07.2022 до  29.07.2022 г. на стойност минимум 10лв., участва в томбола за спечелване на един от 10 специални пакети захарни изделия.

 2. Участието в играта е обвързано с покупка от страна на Участника от онлайн магазина на „Захарни заводи“ АД – www.sladkoe.bg и е необходимо условие за участие в същата. За участие се приема всяка поръчка, която е направена през сайта при условията на чл.1 от дееспособно лице, не е анулирана и е приета и заплатена от същото съгласно договореното между страните.

 3. Отказ от участие е възможно да бъде деклариран чрез отговор на писмото получено при направената поръчка

 4. Печелившите участници ще бъдат изтеглени посредством “winner picker tool” и ще бъдат посочени в коментари към играта.

 5. Със закупуването на продукти на минимална стойност 10 лева, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила за участие в играта.

 

II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

6. Право на участие в играта имат всички физически лица на територията на България, с изключение на служителите на Изпълнителя: БРАНДЛИ КОЛЕКТИВ ООД ЕИК: 206206347 и Организатора „Захарни заводи“ АД или някое от свързаните с него лица (в това число „Захарни заводи трейд“ ЕАД, ЕИК: 203498960; „ЗАХАР“ ЕАД, ЕИК: 123724063, „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД, ЕИК: 200532770, „РМЗ Горна Оряховица“ ЕООД, ЕИК: 104638706), както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви данни и посредством всякакви други недобросъвестни методи, с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира участници.

Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/попечителя си.

III. НАГРАЖДАВАНЕ

8.1 Общият брой на наградите в Играта е 10 /десет/ и същите представляват специални пакети със захарни изделия по вид и брой както следва:

 • 2-ма печелят пакет захарни изделия „Подари ме“

 • 2-ма печелят пакет захарни изделия „Чаша захар“

 • 2-ма печелят пакет захарни изделия „Една българска роза“

 • 2-ма печелят пакет захарни изделия „Нашенска гордост“

 • 2-ма печелят пакет захарни изделия „Ментово изобилие“

8.2. От всички потребители направили поръчка съгласно условията на глава I. ще бъдат изтеглени на случаен принцип (посредством онлайн winner picker tool) десет победители. Номерата на печелившите поръчки ще бъдат отбелязани в коментар към играта.

8.3. При теглене на победител, освен печелившите участници, ще бъдат изтеглени и още общо 10 /десет/ резервни победители. Резервен победител замества предходния печеливш участник и получава наградата, в следните случаи:

 • изтегленият преди него печеливш участник откаже да получи наградата си

 • загуби правото да я получи,

 • наградата не може да му бъде доставена от куриерската фирма съгласно т. 13 по-долу,

 • окаже се, че участникът не отговаря на условията за участие, нарушил е по някакъв начин настоящите правила или бъде дисквалифициран от участие в играта.

Организаторът ще се свързва с резервните победители съгласно предвиденото в настоящия член.

9. Номерата на печелившите поръчки ще бъдат посочени, като коментар в деня на теглене на наградите.

10. Печелившият участник трябва, в срок не по-късно от 04.08.2022г., да предостави трите си имена, адрес и телефон, като отговор на получения имейл.. В случай че победителят не спази срока по настоящата точка, същият губи правото си да получи наградата и наградата ще бъде предоставена на резервен печеливш при условията на т. 8.3.

11. Наградата се изпраща чрез куриерска фирма на печелившия Участник на адреса, който е посочен за доставка на поръчката, чрез която е взето участие в играта, в срок до 10 дни.

12. Наградата може да се получи само лично от участника или от надлежно упълномощено лице срещу представяне на документ за самоличност и подпис, а в приложимите случаи – и надлежно пълномощно. При предаване на наградата може да се изиска от печелившия Участник/неговия пълномощник да разпише приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на наградата, с цел документиране на предаването й. В случай че при предаване на наградата печелившият Участник или неговият пълномощник, когато е приложимо, откажат да представят документ за самоличност или откажат да подпишат приемо-предавателния протокол, удостоверяващ предаването на наградата, печелившият участник губи правото си да получи наградата и същата се предоставя на резервен победител по реда, предвиден в т. 8.3.

13. В случай, че печелившият участник не бъде открит от куриерската фирма на посочения от него адрес и същият не потърси наградата си в обслужващия съответния адрес офис на куриерската фирма, в сроковете, в които съгласно условията на куриера пратката се пази преди да бъде върната на изпращача, избраният за победител участник губи правото си да получи награда. В този случай наградата се предоставя на резервен печеливш съгласно предвиденото в т. 8.3.

14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

IV. ЛИЧНИ ДАННИ

15.1. С участието си в настоящата игра всеки от Участниците предоставя доброволно своите лични данни, необходими за участие в играта, и дава изричното си съгласие същите да бъдат събирани и обработвани за целите на провеждане на играта, определяне и идентифициране на печелившия и удостоверяване предоставянето на наградата. Организаторът и Изпълнителят декларират и гарантират, че личните данни на Участниците няма да бъдат обработвани за цели, различни от посочените в настоящите правила.

15.2. Администратор на Вашите лични данни е: “Захарни заводи“ АД, ЕИК: 104051737, със седалище и адрес на управление: гр. Горна Оряховица 5100, ул. “Св. Княз Борис “ № 29;

Координати за контакт с Длъжностното лице за защита на данните на Администратора: dpo@zaharnizavodi.com

15.3. Обработващ Вашите лични данни е БРАНДЛИ КОЛЕКТИВ ООД , ЕИК: 206206347 със седалище и адрес на управление: България, гр. София, р-н Витоша, ул. Борис Арсов, 7 вх. Б, ет. партер.

Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни: Юлиана Лефеджиева, e-mail адрес: julie@brandlycollective.com

16.1. Вашите лични данни ще бъдат обработени за целите на провеждане на играта от „Захарни заводи“ АД, определяне на печелившите и предаване на наградата на спечелилите участници.

16.2. Личните данни, които се обработват при участие в играта са следните

16.2.1. За участниците в играта:

– Име и фамилия;

– Имейл и телефонен номер;

– Адресът, въведен в www.sladkoe.bg при поръчка на минимална стойност от 10 лева.

16.2.2. За спечелилите участници:

– Име, презиме и фамилия;

– Имейл и телефонен номер;

– Адресът, въведен в www.sladkoe.bg при поръчката.

– Лични данни на печелившия и неговия пълномощник, които са посочени в пълномощното – в случаите, в които наградата се получава от пълномощник на печелившия.

16.3. Доколкото предоставянето на посочените по-горе данни е необходимо условие за участие в играта и предаване на наградите на печелившите участници, правното основание за обработка на личните данни на участниците в играта (вкл. на изтеглените печеливши) за целите на провеждане на играта, определяне на печелившите и предаване на наградите, е посоченото в чл. 6, т. 1, б. „а“ на Общия регламент за защита на данните – предоставеното съгласие от всеки участник, който с участието си в играта потвърждава, че приема условията на същата и настоящите правила, и се съгласява с обработването на доброволно предоставените от него лични данни за целите и при условията, описани в настоящите правила.

От момента на предаване на наградата на печелившия участник, неговите данни (както и данните на неговия пълномощник, когато е приложимо) се обработват на основание легитимния интерес на Администратора, с цел превенция от евентуални последващи претенции от печелившите във връзка с предоставените им награди и/или промоционалната игра.

16.4. Администраторът и обработващият осигуряват и поддържат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на личните данни.

16.5.1. Личните данни на печелившите участници, необходими за предаване на наградите (три имена, тел. номер и адрес), ще бъдат предоставени на куриерска фирма, която ще извършва доставката, с цел осъществяване предаването на наградите на печелившите участници.

16.5.2. Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на държавен орган, в случай на изрично искане за това от страна на такъв или в изпълнение на законовите задължения на  Организатора.

16.5.3. Вашите лични данни няма да се предоставят на трета държава, която е извън територията на Европейското икономическо пространство.

16.6. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от:

16.6.1. За участниците в играта: За целите на провеждане на играта, личните данни на участниците ще се съхраняват за срок от 30 дни след тегленето на печелившите.

16.6.2. За спечелилите участници: Личните данни на печелившите участници (и техните пълномощници, когато е приложимо) ще се съхраняват за срок от 5 години от предаване на наградата, на основание легитимния интерес на Организатора във връзка със защитата му при евентуални претенции от страна на печелившите участници във връзка с играта и/или предоставените награди. Личните данни, които се изискват по закона за счетоводството, ще бъдат съхранявани за периода на съхранение на счетоводните документи.

         Моля да имате предвид, че независимо от предвиденото в т. 16.6.1. и т. 16.6.2,  доколкото участието в играта е обвързано с покупка от онлайн магазина на „Захарни заводи“ АД – www.sladkoe.bg , личните данни на всички потребители, закупили продукти от онлайн магазина, за целите на сключване и изпълнение на договора за продажба от разстояние се обработват от Администратора на основание сключения договор, в съответствие с Политиката за защита на личните данни, налична на www.sladkoe.bg.

        При всички случаи личните данни на потребителите, закупили продукти от онлайн магазина www.sladkoe.bg, се съхраняват за срок от поне 5 години след осъществяване на покупката, на основание сключения договор за продажба от разстояние,  свързаните с него законови задължения на Организатора съгласно данъчното и счетоводното законодателство, както и с оглед защитата на легитимния интерес на Организатора относно евентуални претенции на потребителите във връзка с договора.

16.7. Вашите лични данни не са обект на автоматизиран процес на вземане на решения, включително профилиране.

16.8. Имате следните права във връзка с обработваните за Вас лични данни:

-Право на достъп до съдържанието на личните данни, обработвани за Вас;

-Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни от Организатора. Основателните възражения се удовлетворяват.

-Право да изискате от Организатора да коригира обработваните за Вас лични данни, когато установите, че същите са неточните;

– Право да изискате от Организатора ограничаване на обработването на събраните за Вас данни, в случай че е налице някое от посочените в чл. 18 Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) обстоятелства (например ако сте се усъмнили в точността на обработваните за Вас лични данни, възразили сте на легитимната цел или сте оспорили законовото основание за обработка на личните Ви данни от страна на Организатора, Вие може да поиска ограничаване на обработването на събраните за Вас данни до разрешаване на казуса).

    – Право да поискате прехвърляне на обработваните за Вас данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, когато обработването на данните се извършва по автоматизиран начин;

-Право да изискате от Организатора изтриване на обработваните за Вас лични данни („правото да бъдеш забравен”).

– Право да оттеглите Вашето съгласие по всяко време по отношение на онези лични данни, които се обработват на основание предоставеното от Вас съгласие. Оттеглянето на съгласието не оказва влияние върху законосъобразността на обработката, която е осъществена на база съгласието Ви преди неговото оттегляне.

Можете да подадете искане за изпълнение на горепосочените права, както и да оттеглите предоставеното от Вас съгласие за обработване на личните Ви данни, на  следния e-mail адрес: dpo@zaharnizavodi.com.  Вашето искане трябва да съдържа Вашите имена, телефон за връзка, наименованието на играта, във връзка с която сте предоставили данните си, описание на искането, както и предпочитана от Вас форма за предоставяне на информацията (при упражняване на правото на достъп до Вашите лични данни). Искането следва да бъде подписано, а когато се подава  от пълномощник, към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно.

16.10. Освен правата по т. 16.8., имате право да подадете жалба относно обработката на Вашите лични данни към Комисия за защита на личните данни на Република България, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, e-mail: kzld@cpdp.bg.

V. Други общи условия при провеждане на игри

17. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook профила на „Захарни заводи“. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

18. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

19. Описаната по-горе игра по никакъв начин не е спонсорирана, администрирана или свързана с Facebook.

20. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време или във връзка с участието му в настоящата игра.

21. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата, когато това се дължи на обективни обстоятелства извън контрола на Организатора, които възпрепятстват използването на наградата.

22. Организаторът на играта си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица на Facebook страницата на „Захарни заводи“ АД, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо със съответната игра. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира съответния автор на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и сигурността на съдържанието, генерирано от Участници в играта и трети лица, както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.

23. Организаторът на играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

24. Участниците се съгласяват, че носят отговорност за всички материали и информация, подадени от тях към страницата https://www.facebook.com/ZaharniZavodiBG, включително по отношение на тяхната законност, достоверност, автентичност и запазени права. Участниците нямат право да поставят на страницата (да качват), да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата никакви материали и информация, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

25. Организаторът си запазва правото да изтрива качена информация и материали, чието съдържание прецени, че няма отношение по темата и/или концепцията на играта, в т. ч. клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към престъпление, да нарушава правата на които и да е трети лица или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон.

 

Мини Количка

No products in the cart.